Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Local Market s.r.o., Žilinská 3, 811 05 Bratislava, IČO: 45 300 372, DIČ: 2022926477, IČ DPH: SK2022926477 ako predávajúci (ďalej aj ako „predávajúci“ alebo „Local Market s.r.o.“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou emailu alebo v tlačenej podobe pri dodaní predmetu zmluvy.

II. Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá predmet kúpy a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a kupujúci sa zaväzuje, že predmet kúpy prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo  predmetu kúpy, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci kupujúcemu odovzdá predmet kúpy, i doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k predmet kúpy v súlade so zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s predmetom kúpy v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je ujedané, ako ma byť predmet kúpy zabalený, predávajúci predmet kúpy zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie predmetu kúpy a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci predmet kúpy pre prepravu.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho) a preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho na základe tohto preverenia tak môže byť zo strany predávajúceho vykonaná Kupujúcemu špeciálna ponuka. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms) a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu Local Market s.r.o., Žilinská 3, 811 05 Bratislava . Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté Predávajúcemu pre marketingové účely poskytuje dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelný pre marketingové účely je platný pre obdobie 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. “cookies” tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele “cookies” či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, Predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby “cookies” alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. Predávajúci si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

V. Objednávanie tovaru

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

Local Market s.r.o., Okružná 236, 022 04 Čadca, TEL: +421 948 786 071. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu Predávajúceho. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

VII.  Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

1) platba kartou online (prostredníctvom platobnej brány Tatrabanky – Cardpay)

2) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

 

VIII. Dodacie podmienky

Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

1) odber na pobočke spoločnosti Packeta

2) doručenie kuriérom 

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

IX. Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže Predávajúci alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom Predávajúcemu a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

XI. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Kontaktnou e-mailovou adresou Predávajúceho je info@chistee.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 07.06. 2023 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.P

Ochrana osobných údajov

Takto chránime Vaše údaje

O poskytnutie osobných údajov môžete byť požiadaní kedykoľvek, keď ste v kontakte so spoločnosťou Local Market, s. r. o., Žilinská 3, Bratislava 811 05 (ďalej aj len CHISTEE) alebo s internetovým obchodom www.chistee.sk. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie jednej osoby. CHISTEE môže tieto osobné údaje používať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. CHISTEE môže ich tiež spájať s inými údajmi na poskytovanie a zlepšovanie svojich produktov, služieb a obsahu.  Osobné údaje, o ktoré sme vás požiadali, nám nemusíte poskytnúť. Pri registracii na stránke ww.chistee.sk, nákupe produktov, kontakte s nami alebo pri účasti na online prieskume môžeme zhromažďovať rôzne údaje vrátane vášho mena, poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, preferencií na kontaktovanie. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú informovať vás o najnovších produktoch a službách CHISTEE. Ak nechcete byť zahrnutí do nášho zoznamu adresátov, svoje zahrnutie môžete kedykoľvek zrušiť. Osobné údaje nám tiež pomáhajú tvoriť, vyvíjať, prevádzkovať, dodávať a zlepšovať naše produkty, služby, obsah a reklamu, ako aj predchádzať stratám a bojovať proti podvodom.Osobné údaje môžeme používať aj na interné účely, ako je napríklad auditovanie, analýza údajov a prieskumy na zlepšenie produktov, služieb a komunikácie so zákazníkmi. Ak sa zapojíte do tipovania, súťaže alebo podobnej propagačnej akcie, poskytnuté osobné údaje môžeme použiť pri správe týchto programov.

Zhromažďujeme údaje aj vo forme, ktorá neumožňuje priame spojenie s konkrétnou osobou. Iné než osobné údaje môžeme zhromažďovať a používať na ľubovoľný účel. Môžeme napríklad zhromažďovať údaje, ako je povolanie, jazyk, PSČ, kód oblasti, jedinečný identifikátor zariadenia, adresa URL, z ktorej návštevník prišiel, miesto a časové pásmo, v ktorom sa používa stránka www.chistee.sk, aby sme mohli lepšie pochopiť správanie zákazníkov a zlepšiť naše produkty, služby a reklamy. Ak iné než osobné údaje skombinujeme s osobnými údajmi, takto skombinované údaje sa budú považovať za osobné údaje počas celého obdobia, v ktorom zostanú takto skombinované. Internetová stránka a online aktivity CHISTEE môžu používať súbory „cookie“ a ďalšie technológie, ako sú napríklad značky pixlov a webové signály. Zhromažďujeme určité údaje automaticky a uchovávame ich v protokolových súboroch. Tieto údaje zahŕňajú adresy IP (Internet Protocol), typ a jazyk prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), sprostredkujúce a výstupné webové stránky a aplikácie, operačný systém, dátumovú a časovú pečiatku a informácie o po sebe nasledujúcich kliknutiach. Tieto údaje používame na pochopenie a analýzu trendov, na správu stránky, na získanie informácií o správaní používateľa na stránke, zlepšovanie našich produktov a služieb a na zhromažďovanie demografických informácií o používateľskej základni ako celku. CHISTEE môže tieto údaje použiť vo svojich marketingových a reklamných službách.

CHISTEE môže v určitých prípadoch sprístupniť niektoré osobné údaje strategickým partnerom, ktorí s ňou spolupracujú na poskytovaní produktov a služieb, alebo ktorí jej pomáhajú pri marketingu pre zákazníkov. CHISTEE bude zdieľať tieto osobné údaje len na účely poskytovania alebo zlepšovania svojich produktov, služieb a reklám a nebude ich zdieľať s tretími stranami na ich marketingové účely. Na základe zákonných postupov sa od spoločnosti CHISTEE môže vyžadovať, aby zverejnila vaše osobné údaje. Akékoľvek alebo všetky zhromaždené osobné údaje môžeme previesť na relevantnú tretiu stranu aj v prípade organizačných zmien, fúzie alebo predaja.

Keď CHISTEE vaše osobné údaje uchováva, používa pritom počítačové systémy s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s fyzickými bezpečnostnými opatreniami. CHISTEE vám umožňuje jednoducho udržiavať správnosť, úplnosť a aktuálnosť vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje ich uchovávanie aj počas dlhšieho obdobia. Aktuálnosť kontaktných údajov a preferencií nám môžete pomôcť zaistiť aj tak, že sa prihlásite do svojho konta na stranke www.chistee.sk. V prípade ostatných osobných údajov, ktoré uchovávame, vám poskytneme prístup a kópiu na akýkoľvek účel a môžete tiež požiadať o opravu údajov, ak sú nepresné, alebo o ich odstránenie, ak sa podľa zákona alebo na základe legitímnych obchodných účelov nevyžaduje ich uchovávanie. Požiadavky na prístup, opravu alebo odstránenie je možné odosielať na adresu info@chistee.sk.

Ak máte otázky alebo pripomienky k zásadám ochrany osobných údajov CHISTEE alebo ich spracovaniu, prípadne ak chcete podať sťažnosť na možné porušenie právnych predpisov o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na info@chistee.sk.  Vašu konkrétnu sťažnosť alebo otázku vyriešime. Na všetky závažnejšie záležitosti budeme reagovať. V prípade, že vás naša odpoveď neuspokojí, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na príslušný regulačný orgán. Ak nás o to požiadate, budeme sa vám snažiť poskytnúť informácie o spôsoboch riešenia sťažností, ktoré môžete za daných okolností využiť.

V záujme zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov oboznamujeme s našimi pravidlami zabezpečenia a ochrany osobných údajov aj zamestnancov a spolupracovníkov CHISTEE. CHISTEE môže svoje zásady ochrany osobných údajov z času na čas aktualizovať. Pri zásadnej zmene týchto zásad vás o tom informujeme zverejnením oznámenia na našej webovej stránke spolu s aktualizovanými zásadami ochrany osobných údajov.

Local Market, s. r. o., Žilinská 3, Bratislava 811 05

Zásady ochrany osobných údajov boli aktualizované 07. 06 2023.


Privacy Policy

This is how we work with informations

You may be asked to provide your personal information anytime you are in contact with company Local Market, s. r. o., Žilinská 3, Bratislava 811 05 (hereinafter referred to as “CHISTEE” or webpage www.chistee.sk. Personal information is data that can be used to identify or contact a single person. CHISTEE may use it consistent with this Privacy Policy. CHISTEE may also combine it with other information to provide and improve its products, services and content. You are not required to provide the personal information that we have requested.

When you create an account (www.chistee.sk), purchase products, contact us or participate in an online survey, we may collect a variety of information, including your name, mailing address, phone number, email address and contact preferences. The personal information we collect allows us to keep you posted on CHISTEE latest product and service . If you don’t want to be on our mailing list, you can opt out anytime. We also use personal information to help us create, develop, operate, deliver, and improve our products, services, content and advertising, and for loss prevention and anti-fraud purposes. We may also use personal information for internal purposes such as auditing, data analysis, and research to improve CHISTEE products, services, and customer communications. If you enter into a sweepstake, contest, or similar promotion we may use the information you provide to administer those programs.

Also we collect data in a form that does not permit direct association with any specific person. We may collect and use non-personal information for any purpose. We may collect information such as occupation, language, zip code, area code, unique device identifier, referrer URL, location, and the time zone where web www.chistee.sk is used so that we can better understand customer behavior and improve our products, services, and advertising. If we do combine non-personal information with personal information the combined information will be treated as personal information for as long as it remains combined. Web page www.chistee.sk and online activities of CHISTEE may use “cookies” and other technologies such as pixel tags and web beacons. We gather some information automatically and store it in log files. This information includes Internet Protocol (IP) addresses, browser type and language, Internet service provider (ISP), referring and exit websites and applications, operating system, date/time stamp, and clickstream data. We use this information to understand and analyze trends, to administer the site, to learn about user behavior on the site, to improve our product and services, and to gather demographic information about our user base as a whole. CHISTEE may use this information in our marketing and advertising services.

Disclosure to Third Parties CHISTEE may make certain personal information available to strategic partners that work with CHISTEE to provide products and services, or that help with marketing. Personal information will only be shared by CHISTEE to provide or improve our products, services and advertising; it will not be shared with third parties for their marketing purposes. It may be necessary by law for CHISTEE to disclose your personal information. In the event of a reorganization, merger, or sale we may transfer any and all personal information we collect to the relevant third party.

When your personal data is stored by CHISTEE, we use computer systems with limited access housed in facilities using physical security measures. CHISTEE makes it easy for you to keep your personal information accurate, complete, and up to date. We will retain your personal information for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy unless a longer retention period is required or permitted by law. You can help ensure that your contact information and preferences are up to date by logging in to your account at www.chistee.sk. For other personal information we hold, we will provide you with access (including a copy) for any purpose including to request that we correct the data if it is inaccurate or delete the data if CHISTEE is not required to retain it by law or for legitimate business purposes. Access, correction, or deletion requests can be made through email info@chistee.sk.

If you have any questions or concerns about CHISTEE Privacy Policy or data processing or if you would like to make a complaint about a possible breach of local privacy laws, please contact us at info@chistee.sk. Where your issue may be more substantive in nature, more information may be sought from you. All such substantive contacts receive a response. If you are unsatisfied with the reply received, you may refer your complaint to the relevant regulator. If you ask us, we will endeavor to provide you with information about relevant complaint avenues which may be applicable to your circumstances.

To make sure your personal information is secure, we communicate our privacy and security guidelines to CHISTEE employees. CHISTEE may update its Privacy Policy from time to time. When we change the policy in a material way, a notice will be posted on our website along with the updated Privacy Policy.

Local Market, s. r. o., Žilinská 3, Bratislava 811 05

This Privacy Policy was updated on Jun 07, 2023.

Karty bezpečnostných údajov

Karty bezpečnostných údajov nájdete tu.